Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji

 

Slovenija v sodelovanju z OECD izvaja projekt Strategija razvoja in uporabe spretnosti – Skills Strategy Slovenia, kjer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v vlogi nacionalnega koordinatorja projekta.

Projekt je zasnovan v 3 fazah, in sicer:

  1. Ocene stanja spretnosti (v Sloveniji zaključena v letu 2017),
  2. Priprava akcijskega načrta (v zaključevanju, 5. 12. 2018 – javna objava),
  3. Izvedba akcijskega načrta. *

V obeh fazah na nacionalni ravni za potrebe koordinacije in potrjevanja dokumentov deluje Nacionalna projektna skupina v sestavi članov vseh sodelujočih ministrstev, raven odločevalcev in raven visokih uradnikov – koordinatorjev aktivnosti znotraj ministrstev in v povezavi z nacionalno koordinacijo MIZŠ, ki jo vodi Ema Perme, z Urada za razvoj in kakovost izobraževanja.

V projektu poleg MIZŠ sodelujejo še:

1. faza: Ocena stanja – potek 2015–2017

Glavne aktivnosti prve faze projekta so potekale po metodologiji OECD (delavnice, bilateralni sestanki z deležniki in socialnimi partnerji, pripravljeni izvirni inštrumentariji OECD, podatki raziskave PIAAC in drugih mednarodnih in nacionalnih študij) za prepoznavanje najpomembnejših izzivov na področju spretnosti v Sloveniji) leta 2016. Delo je potekalo s tesnim sodelovanjem med nacionalno projektno skupino in timom OECD. Prva faza se je zaključila s pripravo in javno objavo Zaključnega poročila o oceni stanja spretnosti za Slovenijo (povzetek v slovenskem jeziku in v angleškem jeziku), (OECD, 2017; Skills Strategy Diagnostic report Slovenija 2017 v angleškem jeziku26. 6. 2017, v katerem je bilo prepoznanih devet izzivov na področju spretnosti, s katerimi se sooča Slovenija. 

V decembru 2017 so se predstavniki vključenih ministrstev dogovorili o usmerjanju vsebine aktivnosti v Akcijski fazi in se tudi po konzultaciji s strokovnjaki OECD opredelili za usmerjen vpogled v področje “upravljanja izobraževanja odraslih” (angl. governance). To združuje dva v oceni stanja spretnosti iz poročila 1. faze opredeljena izziva na področju spretnosti v Sloveniji: zagotavljanje učinkovitega in vključujočega upravljanja spretnosti in povečanje sposobnosti odraslih.

Cilj akcijske faze je opredeliti in spodbujati široko zavezo za izpeljavo oprijemljivih ukrepov za Slovenijo, ki bodo ustrezno opredelili: 1 – sodelovanje med ministrstvi; 2 – učinkovito povezovanje med ministrstvi in lokalnimi skupnostmi ter regionalnimi strukturami; 3 – učinkovito povezovanje in delovanje med ministrstvi in različnimi deležniki. Vse s ciljem krepitve in dviga sposobnosti odraslega prebivalstva v Sloveniji, za izboljšanje lastnosti in spretnosti za delo in življenje ter aktivno participacijo v družbi.

2. faza: Akcijsko načrtovanje, potek 2017–2018 (Sklep Vlade RS, 16. 3. 2017):

Glavne aktivnosti druge faze so v zadnji polovici leta 2017 in v letu 2018 ponovno potekale po metodologiji OECD (delavnice, tematska srečanja, bilateralni sestanki  z deležniki in socialnimi partnerji, pripravljeni izvirni spletni inštrumentariji OECD, primeri praks iz Slovenije in tujine, podatki raziskav mednarodnih in nacionalnih študij) za oblikovanje najpomembnejših priporočil Sloveniji.

Rezultat druge faze – akcijskega načrtovanja so Smernice za izvajanje strategije spretnosti v Sloveniji: izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji (OECD, 2018; Skills Strategy Implementation Guidance for Slovenia: Improvement of Governance in Adult Learning, 2018).

Javna objava rezultatov 2. faze b potekala na MIZŠ, v sredo, 5. decembra 2018, v sodelovanju z OECD in vsemi sodelujočimi resorji, deležniki in socialnimi partnerji.

Na začetku Novinarske konference, ob 11.30, je OECD na svojih spletnih straneh objavil obsežen dokument in povzetek s priporočili v slovenskem in angleškem jeziku.

Istega dne bo minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, vodil sestanek na visoki ravni s predstavniki OECD in sodelujočimi ministrstvi, veleposlanico pri OECD in predstavniki Evropske komisije, na katerem bo potekala predstavitev podrobnosti rezultatov 2. faze Strategije spretnosti in na podlagi priporočil diskusija o možnih nadaljnjih korakih.

Urejanje učenja, izobraževanja in usposabljanja odraslih je povezano z vrsto drugih politik. S politiko urejanja izobraževanja so povezane še druge kot npr.  politika urejanja trga dela in zaposlovanja, blaginje in socialne politike, industrije in regionalnega razvoja, tehnološkega razvoja, trajnostnega razvoja, zdravja, urejanja kmetijstva, prehrane, javne uprave … Poleg teh je izobraževanje odraslih zelo raznoliko glede na namen, obliko, ciljne skupine in izvajalca izobraževanja in usposabljanja odraslih. In pogosto tiste, ki najbolj potrebujejo izobraževanje in usposabljanje odraslih – nizko kvalificirani – najmanj verjetno dobijo visoko kakovostno, zadostno in ustrezno, dosegljivo izobraževanje in usposabljanje. Takih je po raziskavi PIAAC v Sloveniji 31 % ali okrog 400.000 v starosti od 16 do 65 let.

Sistemi za izobraževanje odraslih, ki ustrezajo potrebam posameznikov in gospodarstva, lahko odraslim v različnih okoliščinah pripomorejo k izboljšanju lastnih spretnosti, spretnosti za opravljanje dela in upravljanje lastnega življenja. Odraslim z višjimi stopnjami spretnosti le-te praviloma zagotavljajo boljše zaposlitve in širše družbeno uveljavljanje ter rezultate. Učenje odraslih (bodisi formalno bodisi neformalno, na delovnem mestu ali zunaj delovnega mesta, v tradicionalni ali spletni obliki) ima tako vse pomembnejšo vlogo. Slovenija ima ambiciozno vizijo za vseživljenjsko učenje (Strategija razvoja 2030). Ključni izzivi za Slovenijo so: množična motivacija odraslih za učenje, krepitev spretnosti nizko kvalificiranih in nizko izobraženih odraslih in izpolnjevanje potreb po strokovni usposobljenosti posameznikov, delodajalcev in družbe z učenjem odraslih. 

Globalizacija, tehnološki napredek in demografske spremembe vplivajo na življenja ljudi v Sloveniji tudi v povezavi z zunanjimi, evropskimi in svetovanimi trendi. V svetu se spreminjajo delovna mesta, njihova razpoložljivost in zaposlovanje, njegova izpeljava in spretnosti, ki jih delovna sfera potrebuje in se spreminjajo. To od odraslih zahteva, da so vse bolj prilagodljivi in prožni glede nalog, ki jih opravljajo ter poklicev in sektorjev, v katerih delajo in delujejo. Hitro staranje prebivalstva Slovenije pomeni, da bo manj mladih delavcev zadovoljevalo nove potrebe po spretnostih. Odrasli današnjega časa se ne bodo le pozneje upokojiti, ampak bodo svoje spretnosti morali nujno nadgrajevati in posodabljati. Pri tem je ključno, da zagotovimo visoko kakovostne priložnosti za vzdrževanje in pridobivanje novih spretnosti celotnemu odraslemu prebivalstvu v Sloveniji.

*Možnih je več oblik izpeljave v Sloveniji: z OECD; z Evropsko komisijo v mehanizmu SRSS; samostojno in z upoštevanjem priporočil 2. faze pri oblikovanju Celostnega načrtovanja in izvedbe naslednjega nacionalnega programa v izobraževanju odraslih ter v povezavi z izvajanjem drugih priporočil).